Tietosuojaseloste

 

1                          Johdanto

Tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu PS-Palosaneeraus Oy:n toimintaperiaatteet ja käytänteet yhtiön toiminnassa kerättävien ja käytettävien henkilötietojen osalta. Lisäksi tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan ne toimintatavat, joilla voit vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn. PS-Palosaneeraus Oy noudattaa toiminnassaan Euroopan unionin (”EU”) tietosuoja-asetuksen (EU/2016/679) ja muun sovellettavan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää koska tahansa ilman etukäteistä ilmoitusta. Muutokset astuvat voimaan heti, kun muutettu tietosuojaseloste on päivitetty internetsivuillemme. Kulloinkin voimassa oleva tietosuojaseloste on luettavissa PS-Palosaneeraus Oy:n internetsivuilla osoitteessa www.ps-palosaneeraus.fi.

 

2                          Rekisterinpitäjä ja sen yhteyshenkilöt

Tietosuojalainsäädännön määrittelemä rekisterinpitäjä on PS-Palosaneeraus Oy (y-tunnus 0900715-3, Moreenitie 11, 04250 Kerava (myöhemmin ”Rekisterinpitäjä”). Tämä tarkoittaa sitä, että olemme vastuussa niistä henkilötiedoista, joita meille annat.
Yhteyshenkilönä tietosuojaa koskevissa asioissa sekä kohdassa 5 tarkoitetun yhteydenoton yhteystietona toimii Johanna Laisi, puh. 020 743 2300, johanna.laisi(at)ps-palosaneeraus.fi.

 

3                          Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä voi käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyssä. Rekisterinpitäjä tekee alihankkijoidensa kanssa kirjallisen sopimuksen ja vastaa siitä, että sen käyttämät alihankkijat noudattavat tässä kuvattuja ehtoja ja Rekisterinpitäjän ohjeita.

 

4                        Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterissä ylläpidetään Rekisterinpitäjän asiakastietoja. Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen palvelun toteuttamiseksi sekä rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella tilausten, yhteydenottojen, asioinnin, raportoinnin ja muiden henkilöasiakassuhteiden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi sekä liiketoiminnan suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi.

 

5                         Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Rekisterissä käsitellään Rekisterinpitäjän asiakkaiden henkilötietoja. Henkilötietojen kerääminen perustuu rekisteröidyn omatoimiseen tietojen antamiseen sekä tietojen keräämiseen rekisteröidyn suostumuksella. Tällaisia käsiteltäviä henkilötietoja ovat:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Osoite

 

6                         Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetut henkilötiedot ovat pääasiassa PS-Palosaneeraus Oy:n asiakkaiden itse rekisteriin ilmoittamia tietoja. Osa rekisteriin tallennettavista henkilötiedoista saadaan PS-Palosaneeraus Oy:n yhteistyökumppaneiden, kuten vakuutusyhtiöiden, kautta.

 

7                         Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin palvelun toimittamiseksi on tarpeellista, tai rekisteröity on antanut suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn tai niin kauan kuin rekisterinpitäjän asiakassuhteiden hoitamiseksi on tarpeellista.

 

8                         Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröidyn suostumusta, poislukien Rekisterinpitäjän palvelun toteuttamiseen liittyvät alihankkijat. Rekisterinpitäjä voi myös luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolelle ja säilyttää sen ulkopuolella. Mikäli henkilötietoja luovutetaan ETA:n ulkopuolelle, Rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä turvallisuudesta luovuttamalla tietoja sellaisiin maihin, joissa Euroopan komissio on katsonut tietojen suojauksen olevan riittävällä tasolla. Mikäli tietoja siirretään sellaiseen maahan, jonka tietosuoja ei ole komission mukaan riittävällä tasolla, Rekisterinpitäjä ottaa huomioon tietosuojalainsäädännön vaatimukset ja tietojen siirron vaikutukset rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien kannalta ja toteuttaa tarvittavat varotoimenpiteet.

 

9                          Rekisterin suojauksen periaatteet

Aineisto on vain digitaalisessa muodossa. Rekisteristä ei käytetä fyysisiä kappaleita poislukien projektisivu, joka toimeksiannon päätyttyä hävitetään asianmukaisesti. Sähköinen rekisteri säilytetään ympäristössä, joka on suojattu ulkopuolelta tulevilta oikeudettomilta yhteydenotoilta.

Ainoastaan määrätyillä rekisterinpitäjän ja sen alihankkijoiden työntekijöillä, joiden toimenkuvaan henkilötietojen käsittely kuuluu, on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina ja fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

 

10                         Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa

  • pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;
  • tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.
  • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

 

Asiakkaalla on aina oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin ja markkinointitutkimuksiin.

Tässä kappaleessa tarkoitetuissa yhteydenotoissa voi käyttää kohdassa 2 mainittuja yhteystietoja.